Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro zákazníky a odběratele zboží od Humanhair.cz (Ing. Tomáše Opravila s IČ: 76508731)

1. Maloobchod

Zahrnuje fyzické osoby /nepodnikatele/ nakupující produkty z naší nabídky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zboží Vám bude zasláno dobírkou. Pokud do objednávky nezahrnete požadovaný odstín zboží, bude Vám zasláno zboží v odstínu ve kterém je produkt vyobrazen v našem internetovém obchodě.

Odesláním objednávky uzavíráte kupní smlouvu a objednávka se stává závaznou.

2. Velkoobchod

Zahrnuje právnické osoby a fyzické osoby /podnikatele/, které nakupují od podnikatele Ing. Tomáše Opravila zboží za velkoobchodní ceny. Tyto společnosti a osoby mají živnostenské oprávnění na poskytování služeb holičských, kadeřnických, pedikúry, kosmetických, masáže. Podmínkou nákupu za velkoobchodní ceny je zaslání kopie živnostenského listu mailem na info@humanhair.cz nebo MMS fotografií na tel. č. +420 776 605 477 .

Velkoobchodní ceník Vám rádi zašleme po vyžádání na Váš e-mail.

3. Způsob dopravy

K dispozici jsou tyto způsoby dopravy (balné je v ceně):

 • Česká pošta - Balík Do ruky /Balík Na poštu 115,- Kč vč. DPH (při platbě předem na účet) – na dobírku +50,- Kč
 • Kurýrní služba GLS 105,- Kč vč. DPH (při platbě předem na účet) – na dobírku +50,-Kč
 • Osobní převzetí na výdejním místě v Brně na ulici Sibiřská 55 (zdarma)
 • Doporučený balík na Slovensko 180,-Kč vč. DPH - na dobírku +50Kč

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z nějakých důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat.

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme kupujícímu zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu a přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, ale doporučujeme kontaktovat kupujícího a oznámit tuto skutečnost přepravci.

4. Poštovné a balné

Ke každé objednávce účtujeme k celkové ceně za zboží poštovné a balné, jehož výška závisí na množství objednaných výrobků.

5. Návod

Údržba výrobku je uvedena v návodu, který přidáváme ke každé objednávce.

6. Vrácení zboží a peněz

Zrušení objednávky ze strany kupujícího - odstoupení od smlouvy.

Kupující má právo dle §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ). Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení všech níže uvedených podmínek:

 • zboží nesmí jevit známky užívání nebo opotřebení
 • zboží musí být kompletní včetně všeho příslušenství které bylo součástí dodávky, i případné bonusy
 • zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno
 • společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také originál či kopii faktury
 • písemné odstoupení musí být zasláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí zboží  zákazníkem (ideálně rovnou spolu se zbožím)
 • zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nemůže být z naší strany přijata
 • ve lhůtě nejpozději 14 dní od obdržení zboží nás písemným podepsaným odstoupením od smlouvy informujte o záměru vrátit zboží, do dopisu uveďte jméno a adresu a číslo bankovního účtu pro vrácení peněz, je možné využít i připravenou šablonu k odstoupení, která je ke stažení níže

Zboží nemusí být nutně v originálním obalu. Obal není součástí koupě ani součástí koupené věci. I přesto máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Je tedy lepší vrátit zboží zcela v původním stavu a obalu jak bylo.

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě, že je třeba zboží uvést do původního stavu, doplnit chybějící obaly či přebalit má prodávající nárok i na uhrazení těchto vynaložených nákladů.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Při současném splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme předem dohodnutým způsobem plnou kupní cenu a to nejpozději do 14 dnů po obdržení písemného odstoupení od kupní smlouvy.

V případě uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy do 14ti dní doporučujeme zaslat vracené zboží přímo spolu s písemným odstoupením.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Korespondenční adresa pro vrácení zboží a zaslání odstoupení od smlouvy:

Clipinhair.cz
Sibiřská 55
621 00 Brno

Při současném splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme předem dohodnutým způsobem částku za zboží a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení písemného odstoupení od smlouvy.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Předpokládaná životnost výrobku při dodržení správné údržby a denním používání je 6-9 měsíců.

7. Storno objednávky

Objednávku lze stornovat do 12 hodin od objednání, pokud již zboží nebylo do té doby expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na straně prodávajícího. Náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, příprava zboží, balení či příprava expedice a úhrada poštovného přepravní společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi apod.

Pokud si výslovně ve smlouvě nesjednáte, že nepřevzetím zboží se smlouva ruší, platí, že uzavřená smlouva je pro obě strany závazná. Nesplněním dílčí povinnosti z ní vyplývající, tedy typicky převzetí zboží, se vystavujete sankci zpravidla v podobě povinnosti zaplatit dohodnutou smluvní pokutu nebo přinejmenším uhradit škodu způsobenou zmařenou dopravou.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 2048-2052, zákon č. 89/2012 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Nevyzvednutím dobírky závaznost objednávky nekončí. Pokud si zboží objednané na dobírku nevyzvednete, budete kontaktováni k uhrazení poštovného za nevyzvednutou zásilku. Nebude-li poštovné uhrazeno do 10 dnů, může být účtována smluvní pokuta ve výši 300 Kč.

8. Reklamace

Reklamace zakoupeného výrobku se vztahuje pouze na vady výrobku způsobené výrobou, které je nutné uplatnit ihned po zjištění závady. Reklamace se nevztahují na mechanické poškození výrobku, zapříčiněné nesprávnou manipulací a údržbou a barevně nebo střihově upravované produkty. Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby jste nám výrobek doručili spolu s písemnou reklamací, dodacím listem/fakturou a v originálním obalu, které jste od nás obdrželi při koupi výrobku. Vaše reklamace ,v případě potřeby, podstoupí odborné posouzení a bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dní od obdržení reklamace. Výsledek reklamace Vám bude oznámen písemnou formou.

Korespondenční adresa pro reklamace:

Clipinhair.cz
Sibiřská 55
621 00 Brno

9. Platební podmínky a doprava

Při platbě použijte číslo bankovního účtu vedeného ve Fio bance: 2000902556/2010 (jako variabilni symbol použijte číslo objednávky, případně do poznámky pro příjemce i Vaše celé jméno) pro snadnější identifikaci platby.

Možnosti zaplacení zboží jsou:

 • dobírkou
 • převodem na náš účet
 • platba kartou
 • paypalem

Zboží expedujeme každý všední den. Většinu objednávek doručujeme již do 1-2 dní. Objednané zboží posíláme jako Balík Do ruky a Balík Na poštu s pojištěním, prostřednictvím České pošty nebo kurýrní službou GLS s pojištěním. V případě, že některé zboží již nebude dostupné, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

10. Potřebujete poradit?

Volejte na +420 776 605 477 nebo pište na info@humanhair.cz.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro zákazníky a odběratele zboží od Humanhair.cz (Ing. Tomáše Opravila s IČ: 76508731)

1. Maloobchod

Zahrnuje fyzické osoby /nepodnikatele/ nakupující produkty z naší nabídky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Zboží Vám bude zasláno dobírkou. Pokud do objednávky nezahrnete požadovaný odstín zboží, bude Vám zasláno zboží v odstínu ve kterém je produkt vyobrazen v našem internetovém obchodě.

Odesláním objednávky uzavíráte kupní smlouvu a objednávka se stává závaznou.

2. Velkoobchod

Zahrnuje právnické osoby a fyzické osoby /podnikatele/, které nakupují od podnikatele Ing. Tomáše Opravila zboží za velkoobchodní ceny. Tyto společnosti a osoby mají živnostenské oprávnění na poskytování služeb holičských, kadeřnických, pedikúry, kosmetických, masáže. Podmínkou nákupu za velkoobchodní ceny je zaslání kopie živnostenského listu mailem na info@humanhair.cz nebo MMS fotografií na tel. č. +420 776 605 477 .

Velkoobchodní ceník Vám rádi zašleme po vyžádání na Váš e-mail.

3. Způsob dopravy

K dispozici jsou tyto způsoby dopravy (balné je v ceně):

 • Česká pošta - Balík Do ruky /Balík Na poštu 115,- Kč vč. DPH (při platbě předem na účet) – na dobírku +50,- Kč
 • Kurýrní služba GLS 105,- Kč vč. DPH (při platbě předem na účet) – na dobírku +50,-Kč
 • Osobní převzetí na výdejním místě v Brně na ulici Sibiřská 55 (zdarma)
 • Doporučený balík na Slovensko 180,-Kč vč. DPH - na dobírku +50Kč

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z nějakých důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat.

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme kupujícímu zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu a přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, ale doporučujeme kontaktovat kupujícího a oznámit tuto skutečnost přepravci.

4. Poštovné a balné

Ke každé objednávce účtujeme k celkové ceně za zboží poštovné a balné, jehož výška závisí na množství objednaných výrobků.

5. Návod

Údržba výrobku je uvedena v návodu, který přidáváme ke každé objednávce.

6. Vrácení zboží a peněz

Zrušení objednávky ze strany kupujícího - odstoupení od smlouvy.

Kupující má právo dle §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ). Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení všech níže uvedených podmínek:

 • zboží nesmí jevit známky užívání nebo opotřebení
 • zboží musí být kompletní včetně všeho příslušenství které bylo součástí dodávky, i případné bonusy
 • zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno
 • společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také originál či kopii faktury
 • písemné odstoupení musí být zasláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí zboží  zákazníkem (ideálně rovnou spolu se zbožím)
 • zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nemůže být z naší strany přijata
 • ve lhůtě nejpozději 14 dní od obdržení zboží nás písemným podepsaným odstoupením od smlouvy informujte o záměru vrátit zboží, do dopisu uveďte jméno a adresu a číslo bankovního účtu pro vrácení peněz, je možné využít i připravenou šablonu k odstoupení, která je ke stažení níže

Zboží nemusí být nutně v originálním obalu. Obal není součástí koupě ani součástí koupené věci. I přesto máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Je tedy lepší vrátit zboží zcela v původním stavu a obalu jak bylo.

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě, že je třeba zboží uvést do původního stavu, doplnit chybějící obaly či přebalit má prodávající nárok i na uhrazení těchto vynaložených nákladů.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Při současném splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme předem dohodnutým způsobem plnou kupní cenu a to nejpozději do 14 dnů po obdržení písemného odstoupení od kupní smlouvy.

V případě uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy do 14ti dní doporučujeme zaslat vracené zboží přímo spolu s písemným odstoupením.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Korespondenční adresa pro vrácení zboží a zaslání odstoupení od smlouvy:

Clipinhair.cz
Sibiřská 55
621 00 Brno

Při současném splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme předem dohodnutým způsobem částku za zboží a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení písemného odstoupení od smlouvy.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Předpokládaná životnost výrobku při dodržení správné údržby a denním používání je 6-9 měsíců.

7. Storno objednávky

Objednávku lze stornovat do 12 hodin od objednání, pokud již zboží nebylo do té doby expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na straně prodávajícího. Náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, příprava zboží, balení či příprava expedice a úhrada poštovného přepravní společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi apod.

Pokud si výslovně ve smlouvě nesjednáte, že nepřevzetím zboží se smlouva ruší, platí, že uzavřená smlouva je pro obě strany závazná. Nesplněním dílčí povinnosti z ní vyplývající, tedy typicky převzetí zboží, se vystavujete sankci zpravidla v podobě povinnosti zaplatit dohodnutou smluvní pokutu nebo přinejmenším uhradit škodu způsobenou zmařenou dopravou.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 2048-2052, zákon č. 89/2012 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Nevyzvednutím dobírky závaznost objednávky nekončí. Pokud si zboží objednané na dobírku nevyzvednete, budete kontaktováni k uhrazení poštovného za nevyzvednutou zásilku. Nebude-li poštovné uhrazeno do 10 dnů, může být účtována smluvní pokuta ve výši 300 Kč.

8. Reklamace

Reklamace zakoupeného výrobku se vztahuje pouze na vady výrobku způsobené výrobou, které je nutné uplatnit ihned po zjištění závady. Reklamace se nevztahují na mechanické poškození výrobku, zapříčiněné nesprávnou manipulací a údržbou a barevně nebo střihově upravované produkty. Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby jste nám výrobek doručili spolu s písemnou reklamací, dodacím listem/fakturou a v originálním obalu, které jste od nás obdrželi při koupi výrobku. Vaše reklamace ,v případě potřeby, podstoupí odborné posouzení a bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dní od obdržení reklamace. Výsledek reklamace Vám bude oznámen písemnou formou.

Korespondenční adresa pro reklamace:

Clipinhair.cz
Sibiřská 55
621 00 Brno

9. Platební podmínky a doprava

Při platbě použijte číslo bankovního účtu vedeného ve Fio bance: 2000902556/2010 (jako variabilni symbol použijte číslo objednávky, případně do poznámky pro příjemce i Vaše celé jméno) pro snadnější identifikaci platby.

Možnosti zaplacení zboží jsou:

 • dobírkou
 • převodem na náš účet
 • platba kartou
 • paypalem

Zboží expedujeme každý všední den. Většinu objednávek doručujeme již do 1-2 dní. Objednané zboží posíláme jako Balík Do ruky a Balík Na poštu s pojištěním, prostřednictvím České pošty nebo kurýrní službou GLS s pojištěním. V případě, že některé zboží již nebude dostupné, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

10. Potřebujete poradit?

Volejte na +420 776 605 477 nebo pište na info@humanhair.cz.